arrow arrow 15.05.2017 133/2017
, 23 2020
15.05.2017 133/2017
admin   
, 18 2017
!

15.05.2017 133/2017 () - - , , , Yandex, mail.ru . - (http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850).

.
.

:
:
BBCode:Web AddressEmail AddressLoad Image from WebBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
:ya.ru
: : 2017-05-18 21:00:15
ya.ru ? .
1
: : 2017-05-18 21:20:22
. .
!
: : 2017-05-18 21:37:18
. . . . . . .
admin
: : 2017-05-19 11:21:20
. - " "
!
: : 2017-05-19 15:39:20
.
!
: : 2017-05-20 19:19:29
3- , . ?
Oboro
: : 2017-05-27 22:53:50
. ! ! - , ... ", " ()... .. :upset
: : 2017-05-27 22:55:09
, ""! :sigh
Oboro
: : 2017-06-16 22:35:13
, "NEXUS". 
. . ? 
37. 
.
admin
: : 2017-06-18 11:21:33
37 .
?
: : 2017-11-28 20:39:53
28.11.2017 20:30 , Google.com 
, ? , ?
,
: : 2017-11-28 21:19:43
:grin ... , . 3 - . , , ... - !  
;)

: : 2018-12-02 14:39:21
. , 2 , .
NdCLCRgP
: Ãîñòü : 2020-01-15 14:00:32
Ðåóòîâ  
Ñàðàòîâ  
Èòàëèÿ Ìèëàí  
Êóðñê  
Åêàòåðèíáóðã  
Áðåìåí  
Àíäîððà  
Êèðîâ Íîâîâÿòñêèé ðàéîí  
Äèìèòðîâãðàä  
Äîíåöê  
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü  
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Êîðîë¸â  
Ñîñíîâûé Áîð  
Andorra la Vella  
Bahrain  
Ïàôîñ  
Ãðåíîáëü  
Îáðó÷åâñêèé ðàéîí
OOjsVAauRIjytIXcLQQ
: Ãîñòü : 2020-01-15 16:07:20
Ôåîäîñèÿ  
Ìûòèùè  
î. Äåíèñ, Ñåéøåëû  
Ñàðàíñê  
Àáàêàí Êîñìîñ  
Ìîñêâà Ôèë¸âñêèé ïàðê  
Äçåðæèíñê  
Õàíüÿ  
Ðåñïóáëèêà Ñàõà ßêóòèÿ  
Àêñó  
Ìîñêâà ÑÀÎ  
Êðûìñê  
Õîðâàòèÿ  
Øóÿ  
Ñëàâãîðîä(Àëòàéñêèé êðàé)  
Öåíòðàëüíûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû  
Áàðáàäîñ  
Ìîñêâà Áàñìàííûé
LtoITYBpcMPTKHqlzh
: Ãîñòü : 2020-01-15 18:17:32
Ìîñêâà Îñòàíêèíñêèé ÑÂÀÎ  
Áèëèáèíî  
Ìîñêâà Èçìàéëîâî Ñåâåðíîå  
Òóðöèÿ Ýðçóðóì  
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Êóáèíêà  
Áàãàìñêèå Îñòðîâà  
Ñâèáëîâî  
Êëàéïåäà  
Áóäåíîâñê  
Âëàäèêàâêàç Ïðîìûøëåííûé ðàéîí  
Ñïëèò, Õîðâàòèÿ  
Èáèöà  
Òàìáîâ Îêòÿáðüñêèé ðàéîí  
Ìîñêâà Þæíîïîðòîâûé  
Õîëì  
Àëóøòà  
Ìîñêâà Èçìàéëîâî Ñåâåðíîå  
Ìîñêâà Àëòóôüåâñêèé
vlPkfBJiXPy
: Ãîñòü : 2020-01-16 00:20:58
Èçîáèëüíûé (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)  
Ñòàâðîïîëü Îêòÿáðüñêèé ðàéîí  
Ýòðåê  
Ñàìàðà Êóéáûøåâñêèé ðàéîí  
Ëèêèíî-Äóëåâî  
Íèæíåâàðòîâñê  
Êîíüêîâî  
Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé  
Ìîñêâà Çþçèíî  
Czech Republic  
Êðàñíîÿðñêèé êðàé  
Ñâèáëîâî  
Íàõîäêà  
Ìîñêâà ßñåíåâî  
Çûðÿíîâñê Êàçàõñòàí  
Øûìêåíò  
Jordan  
Áàéêîíóð Êàçàõñòàí
ozZhcPRopwMUPyFTi
: Ãîñòü : 2020-01-16 02:26:54
Ìîñêâà Ëåôîðòîâî  
Tallinn  
Çëàòîóñò  
Âàðåíèêîâñêàÿ  
Óñòü-Êàìåíîãîðñê  
Êèòàé, Õàéíàíü  
ßêóòñê Ñàéñàðñêèé îêðóã  
Êàçàõñòàí  
Áàëè  
Òàðàç Êàçàõñòàí  
Íîâîêóáàíñê  
Áåëàðóñü Îðøà  
Êàçàíü  
Äóáàé  
Õàáàðîâñêèé êðàé  
Ìîñêâà  
Óëàí-Óäý  
Ñàðàòîâ
yXQhXnZhUheFD
: Ãîñòü : 2020-01-16 04:34:12
Ôðàíöèÿ ËÅÇ ÀÐÊ  
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü  
Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå  
Îìñêàÿ îáëàñòü  
Ìîñêâà Áèðþë¸âî Çàïàäíîå  
Àãóàëâà-Êàñåí, Ïîðòóãàëèÿ  
Ïîêðîâ  
Ïóíòà-Êàíà (Äîìèíèêàíà)  
Àáàêàí Þæíûé  
Ëàñ Ïàëüìàñ  
Ìîñêâà Ãàãàðèíñêèé  
Èñïàíèÿ  
Ðûáèíñê  
Øðè-Ëàíêà  
Ìîñêâà ßñåíåâî ÞÇÀÎ  
Ìîñêâà Äîíñêîé  
Ìîñêâà Ëþáëèíî  
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êîëïèíñêèé ðàéîí
isKrlhFT
: Ãîñòü : 2020-01-16 06:39:51
Íîâîòðîèöê  
Ëóãà  
Èòàëèÿ Êàëüÿðè  
Ìîñêâà  
Àìñòåðäàì  
Êîâðîâ  
Êàíñê  
Ãðóçèÿ Êóòàèñè  
Jordan  
Áàõ÷èñàðàé  
Çëàòîóñò  
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü  
Çëàòîóñò  
Ìîñêâà Äîðîãîìèëîâî ÇÀÎ  
Ðîññîøü  
Ýéëàò  
Òàéâàíü  
Âîðîíåæ
zPsqzEMcltVHKPFM
: Ãîñòü : 2020-01-16 08:46:13
Òàðàç, Êàçàõñòàí  
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñï.  
Ïàðîñ  
Áåëàðóñü Âèòåáñê  
Ëà-Êîðóíüÿ, Èñïàíèÿ  
Áàðíàóë  
Ìîñêâà Èçìàéëîâî  
Íèæíèé Íîâãîðîä  
Ìîñêâà Íåêðàñîâêà  
Èòàëèÿ Ïåñêàðà  
Êûçûë Ïðàâîáåðåæíûé ìèêðîðàéîí  
Ðàñ-ýëü-Õàéìà  
Ìîñêâà ðàéîí Ïðåîáðàæåíñêîå  
Æåçêàçãàí Êàçàõñòàí  
Ýñòîíèÿ  
ßêóòñê  
Ïñêîâ  
Äíåïð
OmQposWHzziMTuQzl
: Ãîñòü : 2020-01-16 10:55:01
Äþññåëüäîðô  
Êîñòàíàé Êàçàõñòàí  
Ìîñêâà Õîðîø¸âî-Ìí¸âíèêè ÑÇÀÎ  
Ýñòîíèÿ  
Ìîñêâà Òåêñòèëüùèêè  
Åêàòåðèíáóðã  
î. Êàðïàòîñ  
Âàëü äè Ôàññà  
Íîâîðîññèéñê  
Ïå÷îðà  
Ãóëüêåâè÷è (Êðàñíîäàðñêèé Êðàé)  
Äîìîäåäîâî  
Öåðìàòò (Øâåéöàðèÿ)  
Òåìðþê  
Ìîñêâà Áðàòååâî  
Âåðîíà  
Çàïàäíûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû  
Õèìêè
AaBBXovfkStkYwwnXZ
: Ãîñòü : 2020-01-16 13:02:02
Õåðåñ-äå-ëà-Ôðîíòåðà  
Íþðíáåðã  
Íîâà-Çàãîðà  
Ìîñêâà Ìåäâåäêîâî Ñåâåðíîå  
Ñèìôåðîïîëü  
Ìîñêâà Äåãóíèíî Çàïàäíîå  
Øàòóðà  
Àëìàòû  
Äþðòþëè  
Ôðàíöèÿ ÌÅÆÅÂ  
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Ýëåêòðîãîðñê  
Costarica  
Âëàäèâîñòîê  
Áåðëèí  
Ìîñêâà ßñåíåâî ÞÇÀÎ  
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êðàñíîãâàðäåéñêèé  
Êîïòåâî  
Ìîñêâà Âåøíÿêè
TPoeyjFpdNMyV
: Ãîñòü : 2020-01-16 15:09:11
Íèæíèé Òàãèë  
Ìîñêâà Èçìàéëîâî Ñåâåðíîå  
Ìèëàí, Èòàëèÿ  
Ìîñêâà Áóòîâî Þæíîå  
Ðèî-äå-Æàíåéðî  
Àðìàâèð  
Ìàëàéçèÿ  
Ìîñêâà Îðåõîâî-Áîðèñîâî Þæíîå  
Ìîñêâà Çàïàäíîå Äåãóíèíî ÑÀÎ  
Òóðöèÿ Øàíëûóðôà  
Ìöåíñê  
Âèëüäø¸íàó  
Àêòîáå  
ßðöåâî  
Âàòèêàí  
Êûçûë-Êèÿ  
Áàëàïèòèÿ, Øðè-Ëàíêà  
î. Äåíèñ, Ñåéøåëû
QyXKgqmHwyGspkOx
: Ãîñòü : 2020-01-16 17:15:15
Ùóêèíî  
Íèæíèé Íîâãîðîä  
Ìîñêâà Ôèëè-Äàâûäêîâî ÇÀÎ  
Ìîñêâà Ñîêîëèíàÿ Ãîðà  
Ìàëüäèâû  
Àðêàëûê Êàçàõñòàí  
Àáó-Äàáè  
Ìîñêâà  
Ìîñêâà Íèæåãîðîäñêèé  
Ìîñêâà Òðîïàð¸âî-Íèêóëèíî  
Þæíî-Ñàõàëèíñê  
Îìàí  
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ  
Âèñáàäåí  
Òåíåðèôå Ñåâåð  
Òóðêìåíèÿ Äàøîãóç  
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êðàñíîñåëüñêèé  
Ìîñêâà Ìåòðîãîðîäîê
MsCxIQuopocmAFx
: Ãîñòü : 2020-01-16 19:20:45
Àãðà, Èíäèÿ  
Ðîñòîâ-íà-Äîíó Êèðîâñêèé ðàéîí  
Íèööà  
Èçîáèëüíûé (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)  
Èðëàíäèÿ  
Êðûìñê  
Êàçàõñòàí Ïàâëîäàð  
Íîâîêóéáûøåâñê  
Òîêèî, ßïîíèÿ  
Áîðîâñê  
Êðàñíîãîðñê  
Ëàòâèÿ  
Ìîñêâà Àëòóôüåâñêèé  
Ìåðèáåëü  
Äîðîãîìèëîâî  
Ïîìîðèå  
Áàëè-Ñàíóð  
Ðåäæî-äè-Êàëàáðèÿ
DVYfERqs
: Ãîñòü : 2020-01-16 21:46:44
Ìîñêâà Çÿáëèêîâî  
Ãàçèàíòåï, Òóðöèÿ  
Ñåìåé  
Èâàíîâî Ñîâåòñêèé ðàéîí  
Ìîñêâà Âîðîíîâñêîå-ïîñåëåíèå  
Ðóáöîâñê  
ßêóòñê  
Îáðó÷åâñêèé ðàéîí  
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Ñòóïèíî  
Íèæíèé Íîâãîðîä Ìîñêîâñêèé ðàéîí  
Òþìåíü Öåíòðàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã  
Ýãåéñêîå ïîáåðåæüå  
Ñòåïíÿê  
Àðò¸ì  
Êàéìàêöàëàí  
Ïîðòîôèíî  
Òóðêìåíèÿ Ñåðäàð  
ÊÐÀÑÍÀß ÏÎËßÍÀ
ukkgvGFrqEnAdhYbOfh
: Ãîñòü : 2020-01-17 00:16:51
Norway  
Ãóäàóðè  
Òîðæîê  
Ìàéíö  
Òóðêåñòàí, Êàçàõñòàí  
Òåððàññà, Èñïàíèÿ  
Ëàí÷õóòè  
Êîðäîâà  
Âîëõîâ  
Èòàëèÿ Ðåäæî-íåëü-Ýìèëèÿ  
Òàøêåíò  
Âëàäèìèð Ëåíèíñêèé ðàéîí  
Êóðñê Öåíòðàëüíûé îêðóã  
Ìîñêâà Àêàäåìè÷åñêèé  
Ìàõà÷êàëà Êèðîâñêèé ðàéîí  
Ðèì, Èòàëèÿ  
Ìîñêâà Áóòûðñêèé  
Ìîñêâà Èçìàéëîâî
HLJqhSaVTyymT
: Ãîñòü : 2020-01-17 02:24:33
×åáîêñàðû Êàëèíèíñêèé ðàéîí  
Ñåðãèåâ Ïîñàä  
Ìîñêâà Áóòîâî Ñåâåðíîå  
Ìàêåäîíèÿ  
Ðåñïóáëèêà Êîìè  
Âåëüñê  
Øðè-Ëàíêà  
Ðÿçàíü Îêòÿáðüñêèé ðàéîí  
Ìîñêâà Òâåðñêîé  
Ãåðìàíèÿ Áðåìåí  
Íàíò  
Òêèáóëè  
Øâåöèÿ  
Àâñòðèÿ Êèòöáþýëü  
Êàðòàõåíà, Èñïàíèÿ  
Ñîëèãîðñê  
Òèíü  
Êîçüìîäåìüÿíñê
lZTlyqoAlXeVvBlizzi
: Ãîñòü : 2020-01-17 04:35:25
Îçåðî Âåðòåðçåå  
Êîïåéñê  
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Ïðîòâèíî  
Ìîñêâà ÑÀÎ  
Øèðâàí  
Äåéíçå  
Òóðêåñòàí Êàçàõñòàí  
Ðåñïóáëèêà Êðûì ãîðîä Åâïàòîðèÿ  
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí  
Êûçûë Ãîðíûé ìèêðîðàéîí  
Ìîñêâà Þæíîå Ìåäâåäêîâî ÑÂÀÎ  
Áàéêàë  
Íîâîñèáèðñê  
î. Ôðåãàò, Ñåéøåëû  
Óññóðèéñê  
Òþìåíü  
×èìèøëèÿ  
Ëþáåðöû
MolfSXhVVXLS
: Ãîñòü : 2020-01-17 07:39:08
Ôåîäîñèÿ  
Athens  
Ñàðîâ  
Òåìðþê  
Âîëãîäîíñê  
Ìèàññ  
Íèæíèé Òàãèë  
Íîâî÷åðêàññê  
Switzerland  
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ïðèìîðñêèé  
Äåíèçëè, Òóðöèÿ  
Óðäîìà  
Êèçëÿð  
Äîìîäåäîâî  
Ìîñêâà Íàãàòèíñêèé çàòîí  
Ìîñêâà Ìàðüèíà ðîùà  
Êîãàëûì  
Àâñòðèÿ Ñåðôàóñ
mctWTMeWh
: Ãîñòü : 2020-01-17 10:50:51
Ñàí-Ôðàíöèñêî  
Õåðåñ-äå-ëà-Ôðîíòåðà  
Íîâî÷åðêàññê  
Ìîñêâà ÑÇÀÎ  
Êóðãàí  
Ãðåíîáëü, Ôðàíöèÿ  
Ìîñêâà Ìàòóøêèíî  
Kuwait  
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü  
Ìîñêâà Èâàíîâñêîå  
Îáîÿíü  
Êèîòî, ßïîíèÿ  
Ìîñêâà Õîâðèíî  
Ìîñêâà Íàãàòèíî-Ñàäîâíèêè  
Àìáàëàíãîäà, Øðè-Ëàíêà  
Ïîçíàíü  
Óïïñàëà  
Òîìñê
cHiRMaLJoCcL
: Ãîñòü : 2020-01-17 12:58:38
Ìàêåäîíèÿ  
Íåôòåþãàíñê  
Ëèõòåíøòåéí  
Áåëîîçåðñêèé (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)  
Àñêîíà  
Îìñê Îêòÿáðüñêèé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã  
Ìîñêâà Ëîìîíîñîâñêèé  
Ìîñêâà Êîíüêîâî  
Ëèïåöê  
Ñåâàñòîïîëü  
Íîâîñèáèðñê Êèðîâñêèé  
Èíäèÿ  
Êóðñê  
Ãðóçèÿ Òåòíóëäè  
Ìîñêâà Öàðèöûíî  
Ôóíøàë, Ïîðòóãàëèÿ  
Òàëäûêîðãàí  
Ðàìåíêè
wVHYBuSgKjF
: Ãîñòü : 2020-01-17 15:07:33
Ïÿòèãîðñê  
Æàíàîçåí  
Ñèëüêåáîðã  
Øûìêåíò  
Ãîðè  
Ñòàðûé Îñêîë  
Ëèäà  
Õÿìåýíëèííà  
Êèåâ  
Áðàòñê  
Èòàëèÿ Ñàññàðè  
Èñëàíäèÿ  
Ðèåêà, Õîðâàòèÿ  
Óñòü-Èëèìñê  
Äîëãîïðóäíûé  
Ìîñêâà ßêèìàíêà  
×åõîâ  
Êàíàø
: : 2020-01-17 21:35:08
If some one needs to be updated with most up-to-date technologies after that he  
must be pay a quick visit this website and be up to date every day. 
maxbet online
: : 2020-01-18 00:27:11
I've been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of house . 
 
Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. 
Reading this information So i am satisfied to  
show that I've an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. 
 
I most undoubtedly will make sure to don?t disregard this web site  
and give it a glance regularly. agen bola
: : 2020-01-19 02:03:47
I love what you guys are usually up too. This type of clever  
work and coverage! Keep up the very good works guys I've added you guys to my  
personal blogroll. nova88
: : 2020-01-19 02:07:43
Greetings! Very helpful advice within this article! It's the little changes that produce  
the greatest changes. Thanks for sharing! daftar Maxbet
: : 2020-01-19 02:08:04
Wow! After all I got a website from where I  
be capable of really obtain helpful information regarding my study and knowledge. 
 
daftar nova88
, 101- - .
: : 2020-01-20 20:15:43
, 101- . . . - . 20-01-2020 20:15
: : 2020-01-22 07:31:09
Right now it sounds like Expression Engine is the preferred blogging platform  
out there right now. (from what I've read) Is that what you're using  
on your blog? nova88

: : 2020-01-22 10:01:26
My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on several websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!|
cuYCIzMNXyOyLOo
: Ãîñòü : 2020-01-23 01:29:41
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè
vEsavwnSYsPhPlQwbxQ
: Ãîñòü : 2020-01-23 03:39:30
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè  
íîâîñòè

Powered by AkoComment 2.0!

( , 15 2020 )
< .
23 ()
0..-2°C
747..749...
77..79- 6..8 /

23 ()
0..-2°C
749..751...
64..66- 7..9 /

23 ()
0..2°C
751..753...
53..55- 8..10 /

23 ()
-1..-3°C
754..756...
66..68- 4..6 /